Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (samengevat)
De algemene voorwaarden van Sportscan B.V. omschrijven op welke wijze Sportscan B.V. haar diensten van Sportpas.nl aanbiedt. Lees deze algemene voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw account aanmaakt via onze website. Door het gebruik van deze website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. U dient deze ook zelf actief aan te vinken voordat u een account aanmaakt. Gaat u niet akkoord, maak dan geen account aan.

Sportscan B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. U dient deze website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden.

U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoekt Sportscan B.V. u deze website niet te gebruiken. Belangrijk voor u om te weten: de data staan op een Nederlandse server, data worden zeer zorgvuldig beheerd en niet gebruikt voor doeleinden anders dan het stimuleren van deelname aan sport- beweeg- en cultuuractiviteiten. De data zijn inzichtelijk voor de lokale licentiehouder. Slechts de hoogst noodzakelijke data worden verstrekt aan de sport- of cultuuraanbieder waarbij u inschrijft, zodat zij contact met u kunnen opnemen.

Kosten gebruik site en kosten activiteiten
Belangrijk is ook te weten dat Sportpas geen uitvoerder is van de op de site gepubliceerde activiteiten, doch slechts bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Voor deze dienst (bemiddeling) wordt veelal geen kosten bij de gebruiker in rekening gebracht. De site wordt u gefaciliteerd door de lokale licentiehouder (veelal de gemeente of een aan de gemeente gelieerde organisatie). Wel wordt voor sommige activiteiten een bijdrage gevraagd. Deze dient u rechtstreeks bij de aanbieder dan wel via het sportpas betalingssysteem te voldoen. De betalingswijze staat op de detailpagina van de activiteit. Indien u bij inschrijving moet betalen worden deze bedragen overgemaakt op het rekeningnummer van de licentiehouder, die vervolgens met de aanbieder van de activiteit afrekent. In sporadische gevallen incasseert Sportscan deze kosten om ze vervolgens met licentiehouder te verrekenen. Daar waar wel kosten voor het gebruik van een account in rekening worden gebracht, is dit op verzoek van de licentiehouder en wordt op de site duidelijk uitgelegd wat de betalingsvoorwaarden en tegenprestaties zijn.

Privacy (samengevat)

Sportscan B.V. en de lokale licentiehouder zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens of die van uw kind(eren) die u via www.sportpas.nl (of de afwijkende domeinnaam die gebruik maakt van het sportpas systeem) verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en activiteitenaanbieders van en via deze website. De website wordt lokaal ingezet veelal in opdracht van een gemeente, welzijnsorganisatie of sportbedrijf. De uitgebreide privacyverklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

Sportscan B.V. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze website en/of gebruik maken van onze diensten op deze website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte van (enkele van) uw persoonsgegevens zoals in de privacyverklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze website en/of onze diensten te maken. 

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGEBREID
Deze algemene voorwaarden (“websitevoorwaarden”) van Sportscan B.V. omschrijven op welke wijze Sportscan B.V. haar diensten van Sportpas.nl aanbiedt. Lees deze websitevoorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw account aanmaakt via onze website (www.sportpas.nl of een andere door licentiehouder gekozen domeinnaam dat gebruik maakt van het sportpas.nl systeem) (“website”). Door het gebruik van deze website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze websitevoorwaarden. Sportscan B.V. behoudt zich het recht voor deze websitevoorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. U dient deze website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige websitevoorwaarden. De websitevoorwaarden is op deze website beschikbaar via de in de kop vermelde link. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende websitevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze websitevoorwaarden, verzoekt Sportscan B.V. u deze website niet te gebruiken.

1 INTRODUCTIE
1.1 Sportscan B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer 05068434 en gevestigd aan het Kerkplein 30, 7721 AD Dalfsen.
1.2 Het BTW-nummer van Sportscan B.V. NL 9098.15.679.B01.

2 AANMAKEN ACCOUNT EN DEELNAME ACTIVITEIT
2.1 Sportscan B.V. biedt u de mogelijkheid om uw aan te melden voor (sport)activiteiten van een aanbieder, via de bij ons aangesloten licentiehouder en gegevens door te geven op de wijze zoals op de website is weergegeven. Wij brengen vraag en aanbod tussen u en aanbieder bijeen. Sportscan B.V. is zelf geen partij bij de uiteindelijke deelname aan een activiteit. Sportscan B.V. is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de activiteit. Evenmin geeft Sportscan B.V. enige garantie dat de op de website vermelde tijden, kosten en andere voorwaarden accuraat en juist zijn. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de aanbieder.
2.2  Sportscan B.V. is geen uitvoerder van de op de site gepubliceerde activiteiten, doch slechts bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Voor deze dienst (bemiddeling) wordt veelal geen kosten bij de gebruiker in rekening gebracht. De site wordt u gefaciliteerd door de lokale licentiehouder (veelal de gemeente of een aan de gemeente gelieerde organisatie). Wel wordt voor sommige activiteiten een bijdrage gevraagd. Daar waar wel kosten voor het gebruik van een account in rekening worden gebracht, is dit op verzoek van de licentiehouder en wordt op de site duidelijk uitgelegd wat de betalingsvoorwaarden en tegenprestaties zijn.

3 AANMAKEN ACCOUNT EN ACTIVEREN VAN HET ACCOUNT
3.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om u correct aan te melden. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.
3.2 Voordat u het aanmaken van een account heeft afgerond, kunt u op ieder gewenst moment het proces afsluiten door het betreffende venster te sluiten.
3.3 Sportscan B.V. zal uw aanvraag account automatisch verwerken en wij zullen naar het opgegeven mailadres van de deelnemer (én de ouder indien sprake is van een site voor jeugd/ jongeren) een bevestigingsmail sturen om het account te activeren. Om het account te activeren klikt u op de link in de bevestigingsmail. Na activering van uw account kunt u op de website inloggen via de knop ”Inloggen” met de door u opgegeven combinatie van gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord. Als u geen bevestigingsmail heeft ontvangen nadat u onderaan het formulier op de knop “Aanmelden” heeft geklikt, kunt u contact met ons op te nemen. Kijkt u eerst in uw ongewenste berichten (spam) box.
3.4 Inschrijven zonder account. Op een aantal sites is het mogelijk om in te schrijven zonder account. Dit wordt zichtbaar indien u klikt op de inschrijven knop bij de activiteit. U schrijft zich dan in door e-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer in te voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt zoals in de privacyverklaring uitgelegd. U dient hiervoor ook actief toestemming te geven.

4 KOSTEN VOOR DEELNAME AAN DE ACTIVITEITEN
4.1 De kosten voor deelname aan activiteiten staan duidelijk genoemd op de detailpagina van de activiteit. Deze kosten zijn inclusief BTW en dienen voldaan te worden overeenkomstig de voorwaarden van de aanbieder of licentiehouder. Veelal kan de eerte les rechtstreeks bij de aanbieder worden betaald. Daarnaast wordt vaak de mogelijkheid geboden via Ideal via een beveiligd betaalproces uw betaling voor de activiteit te doen. Na afronding van dit betaalproces is de ingeschrijving afgerond. De bevestigingsmail kunt u gebruiken als bewijs van betaling.
4.2 Deze website bevat een groot aantal activiteiten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige kosten niet juist of correct zijn. De aanbieder van de activiteit is verantwoordelijk voor de op de website vermelde kosten (en eventuele wijzigingen hiervan).

5 AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Sportscan B.V. zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
5.2 Sportscan B.V. sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met: • de activiteiten van de aanbieder; • deze website; • de juistheid van de door de aanbieder op de website verstrekte informatie; • de diensten, handelingen en/of nalatigheden van de aanbieder; • het (niet-)gebruik van deze website, alle websites verbonden aan deze website (via links) en/of het materiaal op deze websites.
5.3 Indien uw gebruik van deze website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door Sportscan B.V. gemaakte kosten en geleden schade.
5.4 Sportscan B.V. en de licentiehouder zijn niet verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de deelnemers aan sportbeoefening. Deelname aan en/of het gebruik van materialen van de sportieve en/of recreatieve manifestaties, festiviteiten, evenementen en/of (soortgelijke) activiteiten van de wederpartij is te allen tijde voor eigen risico. Uiteraard zijn aanbieders verplicht om gediplomeerde leiding in te zetten, deugdelijk materiaal te gebruiken etc. alles gericht op een veilige en verantwoorde leeromgeving.

6 KLACHTEN
6.1 Klachten over de website kunnen bij Sportscan B.V., en/of de licentiehouder en/of de aanbieder worden ingediend.
6.2 In het geval u ontevreden bent over het product of de diensten van een aanbieder, zal Sportscan B.V., onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is.
6.3 Een klacht over een activiteit of dienst van een aanbieder dient u rechtstreeks in te dienen bij de aanbieder.

7 INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1 U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:
7.1.1 tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze website en alle via deze website door Sportscan B.V. ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan Sportscan B.V. of aan licentiehouders van Sportscan B.V. Deze website en alle via deze website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze website en/of de via deze website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 7.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportscan B.V. uitdrukkelijk vereist.
7.1.2 U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze website die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto’s, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van Sportscan B.V. alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze website te allen tijde wordt erkend.
7.1.3 Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat Sportscan B.V. de maker is van dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze website.
7.1.4 U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van Sportscan B.V.
7.2 De licentiehouder, de aanbieder en de Deelnemers verlenen toestemming aan Sportscan B.V. de activiteiten en de deelname hieraan door middel van foto’s, films, televisie, radio, videobeelden en dvd vast te leggen en te gebruiken voor reclame, handels- of commerciële doeleinden, tenzij hier schriftelijk door bezwaar tegen wordt gemaakt. Alle bij de uitvoering van een opdracht gebruikte materialen blijven eigendom van Sportscan B.V. of van de door haar gecontracteerde derde, tenzij anders overeengekomen.
7.3 Zoals onder artikel 7.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van Sportscan B.V..
7.4 Aan deze websitevoorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 7.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze websitevoorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door Sportscan B.V. voorbehouden.

8 WEBSITE TOEGANG
8.1 Sportscan B.V. probeert deze website – met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. Sportscan B.V. garandeert echter niet dat deze website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Sportscan B.V. uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Sportscan B.V. sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.
8.2.Om in te schrijven voor activiteiten dient u te beschikken over een geldig deelnemersaccount. Veelal is dit account gratis (zie 2.2.). Daar waar betaald dient te worden voor een account, kunt u uw account alleen gebruiken als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Is niet voldaan aan de betalingsvoorwaarden dan blokkeert Sportscan B.V. (tijdelijk) uw account totdat er een betaling heeft plaatsgevonden.
8.3 Sportscan B.V. behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.
8.4 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

9 BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG
9.1 U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u tot deze website toegang verkrijgt. U draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via uw internetverbinding toegang tot deze website verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze websitevoorwaarden en zich hier aan houden.
9.2 Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de Sportscan B.V. privacyverklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie. Sportscan B.V. aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste informatie. Sportscan B.V. alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie te kopiëren, distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.
9.3 Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de website over te brengen wat: • in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving; • op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is; • bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten); • virussen en/of andere schadelijke programma’s bevat.
9.4 Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze website).
9.5 Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen: • op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten; • op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten; • op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; • op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden • aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden; • de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van Sportscan B.V. afkomstig zijn; • de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw rela tie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.
9.6 De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt Sportscan B.V. zich het recht voor om alle hierdoor door Sportscan B.V. geleden kosten en ontstane schade volledig op u te verhalen.
9.7 Sportscan B.V. zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

10 LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES
10.1 Links naar websites van derden op de website van Sportscan B.V. worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u – in sommige gevallen - deze website. Sportscan B.V. controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. Sportscan B.V. vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.
10.2 U mag te allen tijde deze website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van Sportscan B.V. en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan Sportscan B.V. en haar onderneming.
10.3 U bent niet gerechtigd om een link van een website die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door Sportscan B.V. suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.
10.4 Enige links naar de website van Sportscan B.V. moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze websitevoorwaarden.
10.5 Sportscan B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de website van Sportscan B.V. in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

11 DISCLAIMER
11.1 Sportscan B.V. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De licentiehouder en aanbieder zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde diensten, zoals bijvoorbeeld data, tijden en kosten van geplaatste activiteiten. Als u twijfelt over de door de aanbieder geleverde dienst, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan de activiteit contact op te nemen met de betreffende aanbieder en/of licentiehouder. In het bijzonder garandeert Sportscan B.V. niet dat de informatie die op de website is weergegeven, waaronder die door de aanbieders wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.
11.2 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt Sportscan B.V. u toegang tot deze website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze website en de door aanbieder aangeboden activiteiten en/of diensten).
11.3 U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord dat u gebruikt om u te registreren op de website. Tenzij Sportscan B.V. op onachtzame en nalatige wijze uw wachtwoord aan derden bekend maakt, is Sportscan B.V. niet aansprakelijk voor onbevoegde transacties en/of handelingen gemaakt of gepleegd met uw naam en wachtwoord.

12 BEËINDIGING TOEGANG WEBSITE
12.1 Sportscan B.V. is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:
12.1.1 Sportscan B.V. er redelijkerwijs van overtuigd is dat u materiaal op de website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 9 van deze websitevoorwaarden;
12.1.2 Sportscan B.V. er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met de artikelen 10 van deze websitevoorwaarden;
12.1.3 U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze websitevoorwaarden heeft gehandeld.
12.1.4.Op sites waar betaald dient te worden voor een account, u niet heeft voldaan aan de betalingsvoorwaarden.

13 TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Deze websitevoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze websitevoorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door een bevoegde rechter.

14 AANVULLENDE BEPALINGEN
14.1 Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Klik hier om te worden doorgelinkt naar onze privacyverklaring.
14.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze websitevoorwaarden door enige rechterlijke instantie of autoriteit onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling(en) uit deze websitevoorwaarden verwijderd. Dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze websitevoorwaarden en deze blijven onverminderd van kracht.
14.3 Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze websitevoorwaarden door u of Sportscan B.V., wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.
14.4 U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze websitevoorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportscan B.V. over te dragen. Sportscan B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze websitevoorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin Sportscan B.V. een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.
14.5 De titels in deze websitevoorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze websitevoorwaarden.

15 UW STATUS
15.1 Door het aanmaken van een account en/of deel te nemen aan een activiteit via deze website garandeert u dat: (a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en (b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; (c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

16 MEDEDELINGEN
16.1 Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en – indien nodig en voor zover vereist – erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

17 OVERMACHT
17.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).
17.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:
a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;
b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);
c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;
d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;
e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;
f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.
17.2.1 Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

18 GELDIGHEID
18.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze websitevoorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze websitevoorwaarden geheel en onverkort van kracht.

19 VOLLEDIGE OVEREENKOMST
19.1 Deze websitevoorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze websitevoorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen ter zake van (het gebruik van) deze website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt. websitevoorwaarden, versie 2.0, april 2017

De uitgebreide privacyvoorwaarden leest u hier.