SCHOOLSPORT071

Toernooi informatie

                            TOERNOOI‑ EN COMPETITIE‑INFORMATIE

Toernooioverzicht inclusief inschrijfformulieren (klik op het desbetreffende toernooi)

Basisonderwijs:

Slagbal woensdag 21 september 2022

Dammen-Teams woensdag 19 oktober 2022

Veldloop vrijdag 11 november 2022

3x3 Basketbal woensdag 16/23/30 november 2022

Schaken woensdag 7 december 2022

Schaatsen woensdag 18 januari 2023

Dammen-Individueel woensdag 1 februari 2023

Zwemmen woensdag 15 februari 2023

Tafeltennis woensdag 8 maart 2023

Judo woensdag 22 maart 2023 

Voetbal groep 7 en 8 woensdag 5 april 2023 (back up woensdag 19 april 2023)

Voetbal groep 5 en 6 woensdag 12 april 2023 (back up woensdag 19 april 2023)

Korfbal woensdag 10 mei 2023

Tennis woensdag 24 mei 2023

Atletiek woensdag 31 mei 2023

Handbal woensdag 7 juni 2023


Voortgezet Onderwijs:

Veldloop vrijdag 11 november 2022

Tafeltennis woensdag 7 december 2022

Volleybal woensdag 11 januari 2023

Badminton woensdag 15 februari 2023

3x3 Basketbal donderdag 23 februari 2023

Korfbal woensdag 31 mei 2023

Voetbal vrijdag 2 juni 2023

Tennis- en Padel woensdag 7 juni 2023


1.    Welke scholen?

De volgende scholen kunnen zich opgeven voor toernooien:

a.    Scholen voor het basis‑ en speciaal onderwijs te Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude.

b.    Dagscholen voor voortgezet onderwijs te Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voor­schoten.
Voorts kunnen scholen deelnemen uit de wat verdere om­geving van Lei­den, voor zover in de eigen regio geen toernooien georga­niseerd wor­den.

c.    Het voortgezet speciaal onderwijs en de 9e groepen van de Vrije scholen moeten in principe meedoen aan toer­nooien van het voortgezet onderwijs.
In geval van twijfel kan men con­tact opnemen met het betref­fende inschrijfadres.

d.    Wij vragen uw aandacht voor het feit, dat ook dependances van de scholen met een eigen team kunnen deelnemen
aan de toernooien en competities. Alle informa­tie over de schoolsportactiviteiten wordt tevens aan de dependances verzonden.

     

2.    Gemengde teams.

Het spelen met gemengde teams (jongens en meisjes) is toegestaan. Wanneer hiervoor geen aparte afdeling is, dient bij de jongens te worden ingeschre­ven.

 

3.    Begeleiding van de teams/deelnemers.

Als school ben je verplicht zorg te dragen voor begeleiding van de deelnemende teams of spe­lers. Deze begeleiding moet schoolgerelateerd zijn bij onze teamtoernooien. Bij individuele toernooien mogen er ook ouders worden aangewezen. Het verdient de aanbeveling per team één begeleider aan te wijzen, die verantwoordelijk is voor het team! Tevens dienen de begeleiders erop toe te zien, dat de aanwezige “niet deelnemende” leerlingen van hun school, zich op een sportieve wijze gedragen en dus een positieve bijdrage leveren aan het toernooi.

 

4.       Vandalisme

Jammer genoeg zijn bij enkele toernooien vormen van agressief handelen waargenomen bij zowel leerlingen, als ouders/begeleiders. Dit kunnen we als Schoolsport071 niet tolereren en passende maatregelen zullen worden genomen. Te denken valt aan uitsluiting e.d.

Naast agressief handelen neemt ook vandalisme hand over hand toe.

De school waarvoor een leerling of team uitkomt die zich daaraan schuldig maakt, wordt aansprakelijk gesteld voor de schade. Verder kan Schoolsport071 besluiten (bijv. bij herhaling) de school uit te sluiten van deelname aan andere toernooien.

 

5.    Belangrijke bepalingen met betrekking tot de organisatie.

‑      Het komt helaas wel eens voor dat een school niet komt opdagen met de inge­schreven ploegen.
     Wij verwachten dan in ieder geval dat men (tij­dig) kennis geeft van de verhindering.

‑      Wij verzoeken u de ploegen tijdig en compleet aan de start te laten verschij­nen.

‑      Een voorwaarde is dat wordt deelgenomen in het daarvoor geëigende sporttenue en uitsluitend met de daartoe gerechtigde spelers.

‑      Wij vragen u erop toe te zien dat de kleed‑ en doucheruimten in orde­lijke staat worden achtergelaten.

 

6.    Hoe kan ik me inschrijven?

Men kan uitsluitend inschrijven door middel van het inschrijfformulier. De in­schrijfformulieren zijn niet in dit jaarboekje opgenomen.

Deze formulieren zijn te vinden op www.schoolsport071.nl ; daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor de betaling

 

7.    En nog belangrijker OP  TIJD inschrijven !

Het is wellicht niet overbodig de scholen er nog eens op te wijzen dat men zich houdt aan de inschrijfdatum. Mocht dat een keer niet mogelijk zijn, neem dan contact op met de betreffende organisator via zijn/haar contactgegevens. Inschrijvin­gen die te laat zijn binnengekomen, kunnen terzijde worden ge­legd.

N.B.: Schoolsport071 behoudt zich het recht voor, om een beperking op te leggen ten aanzien van het aantal deelnemers en/of teams per school, indien en voor zover de organisatie van het betreffende toernooi dit wense­lijk acht.

 

8.    Betaling inschrijfgeld.

Aankomend schooljaar (2022-2023) wordt er geen inschrijfgeld gerekend voor onze Schoolsporttoernooien. Dit doen wij in het kader van ons 75-jarig jubileum!

 

9.    Inschrijvingsbepalingen en wedstrijdreglementen.

Teams en begeleiders zijn gehouden aan de verschillende bepalingen voor elk toer­nooi. Bij gebleken nalatigheid kan een team van deelname daaraan worden uitgeslo­ten. Een en ander is ter beoordeling van de wedstrijdlei­ding.

 

10.    Algehele uitsluiting.

Scholen die zich meermalen schuldig maken aan nalatigheid met betrekking tot het ge­stelde in 3 tot en met 7 kunnen voor één of meer toernooien worden uitgesloten. Een en ander ter beoordeling van Schoolsport071.

 

11.  Medische keuring.

De verantwoordelijkheid voor de gezondheid ligt bij de sportbeoefenaar zelf of bij de ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, behoeft ons inziens geen keuring te ondergaan. In geval van twijfel adviseren wij contact op te ne­men met de huisarts, de schoolarts of een Sport Medisch Adviescentrum.

 

12.  Ongevallenverzekering.

Voor een ongevallenverzekering dienen de ouders al dan niet via de school zorg te dra­gen, voor zover zij dit nodig achten.

 

13.  Vermissingen e.d.

Schoolsport071 is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, ontvreem­ding of beschadiging van/aan eigendommen van deelnemers.

 

14.  Bijzonderheden.

Schoolsport071 behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen af te wijken.

 

15.  Nadere inlichtingen.

Voor nadere informatie inzake de toernooien kan men zich wenden tot het vermelde inschrijfadres.