Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Budget aanvragen

Wat is er waarvoor beschikbaar?

Voor de jaren 2020 tot en met 2022 stelt het Rijk €60.000,- beschikbaar voor het Sportakkoord Oldebroek. Per jaar is er €20.000,- te besteden voor activiteiten en initiatieven die passen binnen de ambities van het Sportakkoord. Belangrijk is dat er voor de activiteiten/initiatieven draagvlak is en dat ze concreet bijdragen om Oldebroek gezonder te maken.

Hoe kan ik budget aanvragen?

Heb jij een projectidee dat aansluit bij het Lokale Sportakkoord en wil je aanspraak maken op uitvoeringsbudget? Doe dan een aanvraag! Voor het indienen van uw aanvraag is een formulier beschikbaar waarin de actie of het project kan worden beschreven. Er is geldt een maximum van €5.000,- per aanvraag. Aanvraagformulieren indienen kan door te mailen naar goedbezig@oldebroek.nl.

Download hier het aanvraagformulier. Vanaf juni 2023 is het weer mogelijk om aanvragen te doen

Deadline en reactietermijn

De deadline voor het indienen van aanvragen is:

Je ontvangt binnen twee weken na indiening een bevestiging op uw aanvraag. Binnen twee weken na de deadline overlegt het kernteam over het al dan niet toewijzen van de ingediende aanvragen.

Voorwaarden & criteria

Voorwaarden subsidie
• Het maximaal te verstrekken bedrag is €5.000,- per aanvraag (inclusief BTW).
• De doelgroep van het initiatief moet binnen de gemeente Oldebroek liggen.
• De initiatieven mogen geen beroepsmatig, commercieel of winstgevend karakter hebben.
• Toekenning betreft een eenmalige bijdrage. Bij uitvoeringen in de volgende jaren kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op deze regeling.
• Het initiatief behoort niet tot de regulier gesubsidieerde activiteiten van de aanvrager.
• Niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten waarvan de kosten worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf, waaronder entrees.
• Maximaal 10% van de subsidiabele kosten mogen besteed worden aan PR/marketing.
• Voor opleidingskosten moet eerst de subsidie deskundigheidsbevordering via de Gemeente Oldebroek aangevraagd worden.
• Het moet een nieuw initiatief zijn en nog niet begonnen.

Beoordeling
• Aanvragen, die tijdig zijn ingediend, worden beoordeeld door de kerngroep door toetsing van de voorgenomen activiteiten aan de reikwijdte van de gestelde voorwaarden en criteria.
• De aanvragen worden onderling afgewogen op grond van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de volgende wegingsfactoren:
a. de ambities en doelen uit het lokaal sportakkoord;
b. een (nog) niet vervulde lokale behoefte;
c. samenwerking tussen diverse partijen of doelgroepen;
d. continuering van de beoogde positieve effecten in de toekomst.
• Indien het een aanvraag betreft van een sportvereniging, beweegaanbieder of andere partij waarbij één of meerdere kerngroepleden een actieve rol vervullen, zullen deze personen de specifieke aanvraag niet beoordelen.

Verantwoording en promotie
• Wij verwachten dat jullie meewerken aan een evaluatie/verantwoording van het initiatief.
• In principe keren wij 50% van het toegekende bijdrage uit bij aanvang en 50% na verantwoording/evaluatie.
• Bij toekenning van een bijdrage benoemen wij het initiatief op de website van Goed Bezig en/of in de media.
• Wij vragen jullie mee te werken aan eventuele media-aandacht voor het initiatief.
• Bij toekenning van een financiële bijdrage stellen wij het zeer op prijs dat jullie bij uitingen in de media daarover het logo van het Lokale Sportakkoord Oldebroek gebruiken in combinatie met de tekst: met medewerking van SPORTAKKOORD OLDEBROEK.
• Wij ontvangen van uitingen over dit initiatief in de pers graag een kopij via goedbezig@oldebroek.nl.